photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Projekt CITWA

http://innowacje.sggw.pl

CENTRUM INNOWACJI

I TRANSFERU WIEDZY W AGROBIZNESIE

(CITWA)

 

Tytuł projektu: Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie

Nazwa Beneficjenta: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Całkowita wartość projektu: 390 950 zł

Kwota dofinansowania: 351 855 zł

Projekt realizowany w ramach Programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

Projekt współfinansowany ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Opis projektu Zespół badawczy English Aktualności

Opis projektu

Projekt w ramach Programu “Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” zakłada realizację szeregu inicjatyw ukierunkowanych na stworzenie na Uczelni warunków do świadczenia usług dot. transferu i komercjalizacji wiedzy z SGGW do gospodarki oraz promocji przedsiębiorczości akademickiej wśród pracowników i studentów Uczelni.

Cele szczegółowe:

 • Wzmocnienie kompetencji kadr sektora nauki w zakresie zarządzania projektami naukowymi oraz komercjalizacji wyników badań naukowych
 • Nabycie umiejętności nawiązywania i rozwijania współpracy z podmiotami gospodarczymi
 • Wdrożenie rozwiązań informatycznych, usprawniających proces przepływu informacji w zakresie działalności B+R (tj. platforma e-learningowa, portal).
 • Zwiększenie wśród osób zaangażowanych w realizację prac B+R oraz ogółu społeczeństwa, świadomości w zakresie roli skutecznego zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami
 • Zdobycie wiedzy na temat możliwości pozyskiwania środków m.in. z funduszy europejskich na projekty badawczo-rozwojowe.
 • Zdobycie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych w zarządzaniu badaniami naukowymi
 • Rozszerzenie wiedzy pracowników sektora B+R na temat komercjalizacji prac badawczych.
 • Rozszerzenie wiedzy pracowników sektora B+R na temat problematyki ochrony własności intelektualnej.

Trwałym rezultatem realizacji projektu będzie utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie, którego misją będzie poprawienie wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego SGGW dla szeroko rozumianego agrobiznesu i całej gospodarki narodowej.

Działalność Centrum oparta jest na trzech filarach:

 1. Baza Ekspertów – promujemy intelektualne zaplecze SGGW
 2. Wspieranie innowacji – czyli rozwój oparty o nowe technologie,
 3. Połączenie nauk i biznesu – jeszcze nigdy biznes i nauka nie były tak blisko

Jedną z możliwych form współpracy pomiędzy uczelnią a gospodarką jest realizacja projektów badawczych na zlecenie firm lub też angażowanie się we wspólne prace badawczo-rozwojowe.

Proponowane przez Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie szkolenia oraz konsultacje będą miały na celu wyposażenie środowiska akademickiego jak i przedsiębiorców we wszelkie kompetencje niezbędne do skutecznego wdrażania nowatorskich projektów i rozwiązań. Ich efektem będzie także rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami.

Utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie, pełniącego funkcję punktu informacyjno-doradczego w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych oraz zarządzania własnością intelektualną, obejmuje:

 • opracowanie misji, celów oraz obszarów działania, powołanie zespołów roboczych
 • przygotowanie strategii wykorzystania narzędzi umożliwiających skuteczne działania w zakresie współpracy uczelni z gospodarką oraz zarządzania własnością intelektualną (jakie informacje jakimi kanałami dystrybucji – Internet, szkolenia, biuletyny, portale, reklamy);
 • cykl szkoleń dla pracowników naukowych SGGW;

Ponadto Projekt obejmuje realizację następujących działań:

• Opracowanie narzędzia informatycznego do upowszechniania oferty technologiczno-usługowej i eksperckiej SGGW w Warszawie na rzecz gospodarki regionu,

 •   przygotowanie internetowej bazy ofert technologiczno-usługowych SGGW,
 •   przygotowanie internetowej bazy danych ekspertów SGGW,
 •   promocja i informacja o możliwościach i korzyściach funkcjonowania bazy danych ofert technologiczno-usługowych i bazy ekspertów SGGW;

• Utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie, pełniącego funkcję punktu informacyjno-doradczego w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych oraz zarządzania własnością intelektualną,

• Przeszkolenie personelu i opracowanie narzędzi pracy Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie (CITWA),

 • szkolenia dla personelu CITWA;
 • cykl wydawniczy – Biuletyn CITWA (wydanie 4 numerów);
 • uruchomienie serwisu internetowego CITWA;
 • opracowanie logo oraz systemu identyfikacji wizualnej CITWA;

• Wstępne studium możliwości utworzenia Klastra Innowacji w Agrobiznesie pełniącego funkcję parku technologicznego

 • organizacja cyklu 4 spotkań branżowych;
 • przygotowanie ekspertyzy zapotrzebowania regionu Mazowsza na tworzenie firm działających w obszarze innowacji w agrobiznesie;

 


Zespół badawczy

Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie

 • Kierownik Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie – Dr inż. Sebastian Jarzębowski

 

W celu realizacji zadań projektu powołane zostały 3 zespoły tj:

1. Zespół ds. Innowacji (Komercjalizacja wyników badań naukowych, obrót własnością intelektualną, transfer wiedzy z uczelni do firm)

• Koordynator Zespołu ds. Innowacji – Dr Piotr Gołasa
Zakres obowiązków: koordynacja działań Zespołu ds. Innowacji, koordynacja prac Centrum związanych z realizacją projektów, doradztwo w zakresie rozwijania przedsiębiorczości akademickiej, oraz identyfikacja i komercjalizacja innowacyjnych projektów, doradztwo skierowane do naukowców w zakresie komercjalizacji innowacyjnych projektów oraz możliwości uzyskania ochrony własności intelektualnej, dokonywanie wstępnej oceny potencjału rynkowego nowych technologii, przygotowywanie ofert technologicznych oraz kontakt z potencjalnymi klientami lub inwestorami.

2. Zespół ds. Promocji i edukacji (Promocja przedsiębiorczości akademickiej, edukacja dla przedsiębiorczości, działalność informacyjna)

• Koordynator Zespołu ds. Promocji i Edukacji – Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska
Zakres obowiązków: koordynacja działań Zespołu ds. Promocji i Edukacji, koordynacja działań informacyjnych, kontakty z mediami. Działania informacyjne, organizacyjne, edukacyjne i promocyjne w ramach projektów, działania promocyjne i edukacyjne związane z przedsiębiorczością studencką, promocja przedsiębiorczości akademickiej, odkryć naukowych, kontaktów z biznesem.

3. Zespół ds. Funduszy strukturalnych (Fundusze strukturalne: wsparcie, monitoring, informacja)

• Koordynator Zespołu ds. Funduszy Strukturalnych – Dr Mariusz Maciejczak
Zakres obowiązków: koordynacja prac związanych z realizacją projektów, nawiązywanie kontaktów z przedsiębiorstwami aktywnymi w dziedzinie B+R, poszukiwanie innowacyjnych projektów badawczych realizowanych przez naukowców SGGW.

 


Aktualności

6 grudnia 2012

Miło nam poinformować, że 6.12.2012 odbyła się konferencja pod tytułem „Transfer Wiedzy w Agrobiznesie” zorganizowana przez Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie. Spotkanie odbyło się w ramach międzynarodowej konferencji „Gospodarka Żywnościowa jako Sektor Gospodarki Narodowej”, która miała miejsce na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Główne założenia konferencji to:
• prezentacja celów działania oraz dotychczasowych doświadczeń we współpracy z biznesem Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie,
• spotkanie branżowe zespołu Centrum z przedstawicielami sektora agrobiznesu oraz
• prezentacja doświadczeń w zakresie międzynarodowej współpracy w dziedzinie badań i rozwoju dotyczących rolnictwa i żywności.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele władz Uczelni i Wydziału, naukowcy SGGW oraz przedsiębiorcy z sektora agrobiznesu.

Podczas sesji plenarnej pt. „Transfer Wiedzy w Agrobiznesie” prof. dr hab. Bogdan Klepacki – Prorektor ds. Dydaktyki SGGW oraz dr inż. Sebastian Jarzębowski – Kierownik Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie omówili główne założenia i cele działania Centrum. Podkreślono przy tym innowacyjny charakter tego projektu. W kolejnym wystąpieniu Pan Marek Marzec z firmy EWA-BIS Sp. z o.o. wraz z Panem Maciejem Majewskim z firmy FreshMazovia.com zaprezentowali referat „Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem produktów”. Sesja zakończona została wystąpieniem gościa zagranicznego z Uniwersytetu w Bonn, Pana Dr Martina Hamera – Dyrektora organizacji GIQS (TRANS BORDER INTEGRATED QUALITY ASSURANCE). GIQS jest organizacją non-profit działającą od 2001r. w celu ułatwienia międzynarodowej współpracy w dziedzinie badań i rozwoju w zakresie rolnictwa i żywności. Początkowo GIQS funkcjonowało jako projekt współpracy między University of Bonn oraz Wageningen University. Efektywna współpraca przyczyniła się do realizacji wielu międzynarodowych projektów w ramach badań dotyczących żywnościowych łańcuchów dostaw. Doświadczenia te zostały zaprezentowane uczestnikom konferencji.

Druga sesja: „Klaster Innowacji w Agrobiznesie drogą do lepszej jakości żywności” była poświęcona projektowi „Klaster Innowacji w Agrobiznesie”. Podczas swojego wystąpienia Prof. dr hab. Bogdan Klepacki oraz dr inż. Sebastian Jarzębowski zaprezentowali założenia i cele projektu. W kolejnym wystąpieniu Pan Mgr Paweł Grzelak wygłosił referat pt. „Klaster jako potencjał na przyszłość, studium przypadku”, w którym zaprezentował teoretyczne podstawy i idę klastrów. Ponadto na sesji Pani Mgr Małgorzata Szczupska omówiła szczegóły współpracy Klastra Innowacji w Agrobiznesie z Międzynarodową Siecią Klastrów FCI – “Food Cluster Initiative”. Głównym tematem wystąpienia było przedstawienie wyników wizyty Pani Mgr Małgorzaty Szczupskiej w Brukseli na corocznej konferencji sieci „Food Cluster Initiative” pod tytułem „1st FAB-Industry-Forum & Food-Cluster Initiative Conference (FCI)”. W sesji zabrał głos także Dr Martin Hamer, który przedstawił praktyczne aspekty zarządzania unijnymi projektami i międzynarodowej współpracy w zakresie clusteringu.

Pod koniec sesji odbyło się spotkanie uczestników Klastra, w którym udział wzięli Pan Marek Marzec z firmy EWA-BIS Sp. z o.o., Pan Maciej Majewski z firmy FreshMazovia.com, Pan Michał Kossowski z firmy BOC Information Technologies Consulting Sp. z.o.o. oraz Pan Marcin Lis z firmy AGROVATIVE. Omówiono na nim szczegóły dotyczące zacieśniania współpracy i dalszego rozwoju Klastra Innowacji w Agrobiznesie.

[program]

[plakat]

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie:

innowacje.sggw.pl


28 września 2012
Biuletyn 1/2012 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pilotażowy numer Biuletynu Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie.

Tematem przewodnim jest wspieranie innowacji, transfer i komercjalizacja wiedzy w zakresie agrobiznesu, a także promowanie przedsiębiorczości akademickiej. Biuletyn skierowany jest do kadry naukowej i studentów SGGW, innych jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorców z branży agrobiznesu.

W pierwszym numerze znajdą Państwo informacje o głównych obszarach działalności Centrum, w tym ofertę technologiczno-usługową i ekspercką SGGW, doradztwo/konsulting oraz szkolenia/edukację. Zapraszamy również do zapoznania się z artykułami przygotowanymi przez Koordynatorów Zespołów Centrum. Ponadto prezentujemy relacje z odbytych spotkań branżowych, przedstawicieli nauki z przedsiębiorcami na konferencjach w SGGW, jak i poza Uczelnią.

Zapraszamy Państwa do lektury, zachęcając jednocześnie do udziału w konferencjach i szkoleniach współorganizowanych przez Centrum oraz w innych wydarzeniach.

Życzymy miłej lektury,
Prof. dr hab. Bogdan Klepacki, kierownik Projektu
Dr inż. Sebastian Jarzębowski, kierownik Centrum z Zespołem

[KLIKNIJ, ABY POBRAĆ]

 


21 września 2012
Podpisanie umowy z FOOD NET CENTER

W dniu 21.07.2011r. Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie został członkiem INTERNATIONAL CENTER FOR FOOD CHAIN AND NETWORK RESEARCH (FOOD NET CENTER BONN) UNIWERSYTETU W BONN.

Porozumienie w tej sprawie podpisano między Prof. dr hab. Bogdanem Klepackim, a Kierownictwem Food Net Center Bonn. Utworzone w 2006 roku FoodNetCenter wspiera współpracę międzynarodową w ramach badań dotyczących żywnościowych łańcuchów dostaw oraz organizacji sieciowych. FoodNetCenter jest zaangażowane poprzez swoich członków w realizację wielu międzynarodowych projektów.

Członkami FoodNetCenter są min.: Instytut Fraunhofera i Uniwersytet Wageningen. Zespół Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie odpowiada za koordynację współpracy z FoodNetCenter Bonn.

 


21 września 2012
Podpisanie umowy z GIQS

W dniu 11.09.2012r. Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie został członkiem GIQS (TRANS BORDER INTEGRATED QUALITY ASSURANCE).

Na wniosek Dziekana Dr hab. Jarosława Gołębiewskiego Walne Zgromadzenie GIQS przyjęło Wydział Nauk Ekonomicznych w skład członków organizacji. Na Walnym Zgromadzeniu Dziekana Wydziału reprezentował Dr inż. Sebastian Jarzębowski.

GIQS jest organizacją non-profit działającą od 2001r. w celu ułatwienia międzynarodowej współpracy w dziedzinie badań i rozwoju w zakresie rolnictwa i żywności. Początkowo GIQS funkcjonowało jako projekt współpracy między University of Bonn oraz Wageningen University. Efektywna współpraca przyczyniła się do realizacji wielu międzynarodowych projektów w ramach badań dotyczących żywnościowych łańcuchów dostaw.

Członkami GIQS są: uniwersytety i instytucje badawcze, władze publiczne, przedsiębiorstwa reprezentujące wszystkie szczeble łańcucha dostaw oraz indywidualne podmioty. Za koordynację współpracy z GIQS odpowiada Zespół Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie.

 


Organizacja Konferencji pt.: „Transfer i Komercjalizacja Wiedzy w Agrobiznesie”

Termin Konferencji:
10 maja 2012 roku
Miejsce Konferencji:
Ul. Nowoursynowska 159,
02-787 Warszawa
Centrum Wodne SGGW

Cel konferencji:

 •   Promowanie wiedzy – sposoby na wykorzystanie intelektualnego zaplecza jednostek naukowo – badawczych
 •   Wspieranie innowacji – promowanie rozwoju opartego o nowe technologie, metody badawcze i rynkowe wdrożenia produktów i usług, wspieranie przedsiębiorczości akademickiej
 •   Współpraca z biznesem – wdrożenia wyników prac badawczo – rozwojowych, stymulowanie szybszego rozwoju gospodarki przy wsparciu nauki
 •   Spotkanie branżowe dla przedstawicieli sektora Agrobiznesu

Zakres tematyczny konferencji:

 •   Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie i Klaster Innowacji w Agrobiznesie
 •   Global Gap – System Zapewnienia Bezpieczeństwa Żywności
 •   Mapowanie procesów – jako uznany element analizy biznesowej
 •   Logopak East Sp. z o.o. – dostawca inteligentnych systemów znakowania w obszarze produkcji i logistyki

English

The Project under the programme of “Creator of Innovation – the Support of the Innovative Academic Entrepreneurship” aims at creating conditions for the University to provide services regarding the transfer and commercialization of knowledge from the Warsaw University of Life Sciences into the economy and the promotion of academic entrepreneurship among staff and students of the University.

Main objectives:

 •   To strengthen the competences of the science sector in project management and commercialization of scientific research
 •   Acquisition of the abilities to establish and develop cooperation with business
 •   To implement of IT solutions to improve the process flow of information on R&D (for example e-learning platform).
 •   To increase awareness of the role of effective management of research and its results among participants involved in the implementation of R&D and general public
 •   To increase the level of the knowledge about how to raise funds such as European funding for R&D projects.
 •   To learn how to use modern IT tools in management of scientific research
 •   To expand the knowledge of academics in R&D sector on the commercialization of research.
 •   To expand the knowledge of academics in R&D sector on issues of intellectual property protection.

A result of the project is to create a Center for Innovation and Knowledge Transfer in Agribusiness, which mission is to promote the intellectual and technological potential of Warsaw University of Life Sciences in agribusiness sector and in the national economy.

The Center’s activities will be based on three pillars:

 1. Experts Database – promotion of intellectual facilities of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
 2. Innovations’ support – a development based on new technologies
 3. Cooperation of Science and Business – Business and Science have never been so close

One of the possible forms of cooperation between university and industry is the implementation of the research projects, commissioned by companies or participating in joint research and development projects.

Proposed by the Center for Innovation and Knowledge Transfer in Agribusiness, trainings and consultations will aim at providing into academics and entrepreneurs all the necessary competences for the effective implementation of innovative projects and solutions. Their effect will be related also to the development of cooperation between entrepreneurs and scientists.

The Center for Innovation and Knowledge Transfer in Agribusiness is acting as a point of information and consultancy in the field of commercialization of research and intellectual property management. The development of the Center for Innovation and Knowledge Transfer in Agribusiness includes:

 •   The development of the mission, objectives and areas of activity and establishment of working groups
 •   Development of the strategy for the use of tools for effective action in the field of cooperation between universities and the economy and the management of intellectual property (distribution channels for information – Internet, training, newsletters, portals, advertising);
 •   A series of training courses for the staff of Warsaw University of Life Sciences;

The project will pursue the following actions:

• Development of IT tools for the promotion of scientific offer of the Warsaw University of Life Sciences,

 • Development of the Database with the technology and service offers of Warsaw University of Life Sciences
 • Development of the Experts Database of Warsaw University of Life Sciences
 • Promotion of the opportunities and benefits of the development of database with technological and service offers and experts database of Warsaw University of Life Sciences;

• The establishment of the Center for Innovation and Knowledge Transfer in Agribusiness which will promote the commercialization of scientific research results,

• Staff training and developing the working tools of the Center for Innovation and Knowledge Transfer in Agribusiness,

 • Training for the staff of Center for Innovation and Knowledge Transfer in Agribusiness
 • Publication of four issues of Newsletter of Center for Innovation and Knowledge Transfer in Agribusiness
 • Creation of the website of Center for Innovation and Knowledge Transfer in Agribusiness
 • Development of a logo and visual identity system of Center for Innovation and Knowledge Transfer in Agribusiness

• Preliminary study of the possibility of creating a Cluster of Innovation in Agribusiness acting as a technology park:

 • Organization of four business meetings
 • Preparation of the expertise about needs of the region of Mazovia to create companies in the area of innovation in agribusiness;

.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja