photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Polityki Europejskie, Finanse i Marketing

Rada Programowa Komitet Redakcyjny Informacje dla autorów Adres do korespondencji Opublikowane numery Indeksacja w bazach danych English

 

Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing powstały w 2009 roku z przekształcenia czasopisma ciągłego wydawanego od 1992 r. ( Nr ISSN 2081-3430 ).
W czasopiśmie publikowane są opracowania traktujące o roli instytucji finansowych i ich instrumentów w rozwoju wsi i rolnictwa. Daje ono szanse publikowania dorobku naukowego młodym pracownikom nauki umożliwiając korzystanie z kompetencji (recenzje) bardziej doświadczonych pracowników. Pełni rolę integracyjną środowiska naukowego ekonomistów i polityków agrarnych.

 

Rada Programowa

 1. Bogdan Klepacki (SGGW) – prof. dr hab., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – przewodniczący
 2. Mieczysław Adamowicz — prof. dr hab. Dr h.c., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie — Wiceprzewodniczący
 3. Marian Podstawka — prof. dr hab., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 4. Janusz Żmija — prof. dr hab. dr h.c., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 5. Andrzej P. Wiatrak – prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski
 6. Lubica Bartova — prof., Slovak Agricultural University In Nitra, Słowacja
 7. Julian Briz — prof., Universidad Politecnica de Madrid, Hiszpania
 8. Francęsco.Sotte — prof., Universita Politecnica delle Marche Ancona, Włochy
 9. Sandra Krtalic-Full Profesor-Academic Unit for Finance, Departament of Economics and Tourism, Juraj Dobrali University of Paula
 10. doc. Ing. Anton Kretter, PhD. – Department of Marketing, Faculty of Economics and Management, Slovak University of Agriculture In Nitra
 11. prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. – Department of Marketing, Faculty of Economics and Management, Slovak University of Agriculture In Nitra

Komitet Redakcyjny

 • Marian Podstawka, prof. dr hab. – Redaktor Naczelny
 • Aleksandra Wicka, dr inż. – Redaktor Prowadzący, redaktor tematyczny (ubezpieczenia)
 • Katarzyna Idźkowska, mgr – Sekretarz
 1. Janina Sawicka, prof. dr hab.
 2. Agnieszka Biernat-Jarka, dr
 3. Marzena Lemanowicz, dr
 4. Halina Powęska, dr
 5. Eugeniusz Pudełkiewicz, prof. SGGW dr hab., redaktor tematyczny (marketing)
 6. Agnieszka Parlińska, dr inż.- redaktor tematyczny (finanse)
 7. Agata Kropiwiec – redaktor językowy, język polski
 8. Christian Richter-dr – redaktor językowy, język angielski
 9. Wiesław Szczesny – prof. SGGW dr hab., redaktor statystyczny

 

Informacje dla autorów

 1. Artykuły kierowane do opublikowania w czasopiśmie ZNPE, FiM prosimy przesyłać wyłącznie za pomocą formularza.
 2. Czasopismo ukazuje się dwa razy w roku. Po otrzymaniu artykułu Redakcja skontaktuje się z Autorem informując o numerze zeszytu , w którym możliwe będzie opublikowanie nadesłanego opracowania.
 3. Zaakceptowane przez redaktora tematycznego artykuły zostaną przekazane do recenzji do dwóch niezależnych recenzentów z zachowaniem zasad anonimowości („double-blind review proces”). W przypadku artykułów napisanych w języku kongresowym, co najmniej jeden z recenzentów będzie afiliowany w instytucji zagranicznej.
 4. Recenzja ma formę pisemną kończącą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia lub nie artykułu do publikacji (formularz recenzji do pobrania)
 5. W celu zapobiegania przypadkom „ghostwriting”oraz „guest authorship”prosimy autorów o wypełnienie poniższego oświadczenia (oświadczenie autora – plik do pobrania). „Ghostwriting” i „guest authorship”są przejawami nierzetelności naukowej. Wszystkie wykryte tego typu zdarzenia będą dokumentowane i podawane do publicznej wiadomości. Autor zgłaszający artykuł do publikacji ponosi główną odpowiedzialność za udzielenie rzetelnych informacji.
 6. Autorzy ponoszą odpowiedzialność za treści prezentowane w artykułach (oświadczenie autora – plik do pobrania).
 7. Opłata za artykuł przyjęty do druku wynosi 850 zł (faktura wystawiana jest po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji), w razie uzyskania dwóch negatywnych opinii pobierana jest opłata za wykonane recenzje. Autor zobowiązuje się do uiszczenia wymienionych opłat poprzez akceptację regulaminu i zasad przyjmowania tekstów.

PRZYGOTOWANIE ARTYKUŁÓW DO PUBLIKACJI
Zalecenia wydawnicze:

 • Edytor – MS Word PL;
 • Układ marginesów: G-5, D-5,9, L-4,2, P-4,2 cm;
 • Interlinia – pojedyncza; wyrównanie – obustronne;
 • Czcionka podstawowa – Times New Roman CE 10p;
 • Streszczenia i literatura – 9p;
 • Tytuł referatu – pogrubiona 14p; tytuły rozdziałów– pogrubiona 12p; podtytuły – pogrubiona 10p;
 • Tytuły tabel, – u góry, do lewej 8p; tabele – czcionka 8p; bez wewnętrznych linii poziomych;
 • Podpisy rysunków i wykresów pod obiektem, centrowane, 8p;
 • Przypisy – 8p; Odwołania do literatury w przypisach wg wzoru: 1I. Nazwisko: Tytuł pracy. WYD, Miasto 1999, s. 110.
 • Wykresy i rysunki (czarno-białe) w formacie akceptowanym przez edytor, umożliwiającym edycję rozmiaru i czcionki np. MS Excel, CorelDraw 8.0 lub wcześniejsze, formaty CPT, GIF, BMB, WMF dla map bitowych i megaplików;
 • Alfabetyczny wykaz literatury wg wzoru:
  1. Nazwisko I.: Tytuł pracy, Tytuł periodyku 10/2009
  2. Nazwisko I.: Tytuł pracy, WYD, Miasto 2009

Praca powinna zawierać:

 • na początku tytuł i stopień naukowy imię i nazwisko autora, nazwę instytucji;
 • pod tytułem w języku polskim tytuł w języku angielskim
 • na oddzielnej stronie abstrakt (z celem opracowania, metodami i wynikami) w języku polskim oraz angielskim, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim
 • adres pocztowy i e-mailowy Autora

Objętość artykułu: 10-12 stron

 

Adres do korespondencji

Redakcja Zeszytów Naukowych SGGW
Polityki Europejskie, Finanse i Marketing
Katedra Polityki Europejskiej, Finansów
Publicznych i Marketingu
Wydział Nauk Ekonomicznych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
tel./fax.:(22) 5934077, 5934060
e-mail:
aleksandra_wicka@sggw.pl
monika_narojek@sggw.pl (sprawy finansowe)

Czasopismo ZNPE, FiM znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych (lista z 2015 r.) pod pozycją 2132 z liczbą pkt. 13

Indeksacja w bazach danych

 • INDEX COPERNICUS
 • BazEkon
 • Baza Agro
 • Repozytorium CEON

Opublikowane numery

Główną wersją wydawanego czasopisma jest wersja papierowa.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 

2009


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja