photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Praktyki studenckie WNE SGGW

Praktyki stanowią integralną część programu studiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. Cele podstawowe praktyk sprowadzają się do:
– umożliwienia studentowi weryfikowania wiedzy, którą zdobył na zajęciach dydaktycznych (wykorzystania
praktycznego);
– pozyskania informacji ekonomiczno-produkcyjnych z instytucji lub jednostki gospodarczej w celu ich analizy na
zajęciach dydaktycznych (po praktyce);
– nabycia niezbędnego (na rynku pracy) doświadczenia praktycznego.

Praktyki mogą być realizowane w kraju i zagranicą. Praktyki krajowe (w zależności od kierunku studiów) mogą być realizowane w: bankach i instytucjach parabankowych, firmach produkcyjnych i handlowych prowadzących pełną księgowość, urzędach skarbowych, firmach ubezpieczeniowych, urzędach centralnych i lokalnych, biurach maklerskich, przedsiębiorstwach logistycznych, towarowych gospodarstwach rolniczych

Praktyki zagraniczne realizowane mogą być w pozostałych krajach UE, Norwegii, Szwajcarii, USA. Odbywać się mogą we wszystkich wskazywanych powyżej jednostkach.
Szczegóły praktyk, na poszczególnych kierunkach studiów, znajdują się poniżej:

Kierunek studiów:

Pełnomocnik Dziekana d.s. praktyk
dr hab. Andrzej Parzonko
tel: 22 59342 21; 0606124018
e-mail: andrzej_parzonko@sggw.pl
http://andrzej_parzonko.users.sggw.pl


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja