photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Turystyka i Rozwój Regionalny

English version

 

Czasopismo „Turystyka i Rozwój Regionalny”

„Journal of Tourism and Regional Development”

ISSN 2353-9178

Informacja o czasopiśmie

Czasopismo „Turystyka i Rozwój Regionalny” („Journal of Tourism and Regional Development”) wydawane jest od 2014 r. przez Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Jest ono kontynuacją serii wydawnictw naukowych publikowanych przez Katedrę Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa. Zgłaszane artykuły mogą być w języku polskim lub angielskim. Zamierzeniem redakcji jest wprowadzenie czasopisma w 2016 r. na listę czasopism punktowanych MNiSW. Funkcję redaktora naczelnego TiRR pełni dr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. SGGW, a sekretarza dr Jan Zawadka.

 

Rada Programowa

 • Prof. nadzw. dr hab. Jarosław Gołębiewski – SGGW w Warszawie
 • Prof. dr hab. Jan Sikora – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. nadzw. dr hab. Izabella Sikorska-Wolak – PSW w Białej Podlaskiej
 • Prof. dr hab. Andrzej Wiatrak – Uniwersytet Warszawski
 • Prof. Olena Slavkova – Sumy National Agrarian University (Ukraina)
 • Prof. Josu Takala – University of Vaasa (Finlandia)
 • Prof. Brigita Žuromskaite – Mykolas Romeris University (Litwa)
 • Prof. Lubov Mykhaylova – Sumy National Agrarian University (Ukraina)
 • Prof. Ivan Mostoviak – Uman National University of Horticulture (Ukraina)
 • Prof. Vitaliy Rybchak – Uman National University of Horticulture (Ukraina)

 

Komitet Redakcyjny

 • Redaktor Naczelny: prof. nadzw. dr hab. Krystyna Krzyżanowska
 • Sekretarz Redakcji: dr Jan Zawadka
 • Redaktorzy tematyczni
 • Turystyka: prof. dr hab. Henryk Tracz, prof. dr hab. Irena Ozimek, dr inż. Agata Balińska
 • Doradztwo i przedsiębiorczość: dr inż. Anna J. Parzonko, dr inż. Anna Sieczko
 • Zarządzanie informacją: prof. nadzw. dr hab. Joanna Paliszkiewicz, dr inż. Ewa Jaska, dr inż. Agnieszka Werenowska, dr inż. Ewa Stawicka
 • Rozwój regionalny: dr hab. Zbigniew Brodziński, prof. nadzw. dr hab. Iwona Kowalska
 • Redaktor językowy (język polski): mgr Agata Kropiwiec
 • Redaktor językowy (język angielski): dr Christian Richter
 • Redaktor statystyczny: prof. nadzw. dr hab. Joanna Kisielińska

 

Tematyka publikacji

Periodyk pełni funkcję platformy wymiany wiedzy i doświadczeń ludzi nauki, przedstawicieli branży oraz władz administracji publicznej, których zainteresowania naukowe i działania skupiają się wokół zagadnienia szeroko pojętej turystyki oraz rozwoju regionalnego.

Indeksacja w bazach

Redakcja jest w trakcie prac, których celem jest wprowadzenie „TiRR” do bazy Index Copernicus, BazEkon oraz POL-index.

 

Informacje dla autorów

 1. Do oceny i publikacji przyjmowane są niepublikowane wcześniej opracowania w języku polskim bądź angielskim dotyczące szeroko pojętej problematyki turystyki oraz rozwoju regionalnego.
 2. Artykuły należy przesłać drogą elektroniczną (w formacie MS Word) na adres e-mail: jan_zawadka@sggw.pl lub tirr@sggw.pl.
 3. Objętość artykułu wraz z tabelami, wykresami, fotografiami itp. nie powinna przekraczać 12 stron przy rozmiarze strony A4 i marginesach po 2,5 cm z każdej strony.
 4. Artykuł powinien być napisany czcionką typu Times New Roman 12 pkt., odstępu między wierszami 1,5.
 5. Obowiązuje następujący układ pracy:
  • Imię i nazwisko autora (-ów) oraz jego afiliacja.
  • Tytuł artykułu w języku polskim i angielskim.
  • Streszczenie pracy w języku polskim i angielskim (5-15 wierszy).
  • Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (3-6).
  • W strukturze artykułu należy wyodrębnić niepunktowane: wstęp z określonym celem, metody badań, wyniki badań (dyskusję), podsumowanie oraz literaturę.
  • Adres do korespondencji (pocztowy i internetowy).
 6. Dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście przy użyciu kursywy i pogrubienia, ale bez podkreślania wyrazów i zdań.
 7. Szerokość tabel, wykresów, obrazków i innych form graficznych nie może przekraczać 13 cm, a ich wysokość 17 cm; do ich numeracji stosować należy cyfry arabskie. Wszystkie tabele, wykresy, obrazki i inne formy graficzne powinny posiadać tytuł i źródło oraz być opracowane wyłącznie w skali szarości.
 8. Wykresy, tabele, schematy itp. muszą być edytowalne – powinny być tworzone w edytorze tekstu MS Word, a nie zamieszczane w formie zdjęć lub kopiowane z arkusza kalkulacyjnego Excel – uniemożliwia to niezbędną czasem ich edycję.
 9. Powołując się w tekście na publikacje innych autorów należy wykorzystywać przypisy dolne wg wzoru:
  • Blaug: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 466.
  • Panasiuk: Jakość w gospodarce turystycznej. [w:] Gospodarka turystyczna. Red. naukowa A. Panasiuk. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, ss. 53-58.
  • P. Wiatrak: Wpływ agroturystyki na zagospodarowanie obszarów wiejskich. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 1996, nr 1, ss. 35-36.
  • Korzystając ze źródeł internetowych, należy podać adres strony oraz datę dostępu według wzoru: www.sggw.pl [20.01.2016].

  Kolejne cytowania tego samego dzieła: A.P. Wiatrak: Wpływ agroturystyki… op. cit., s. 37.

 10. Literaturę należy zestawić w porządku alfabetycznym w następujący sposób:
  • Blaug M.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
  • Panasiuk A.: Jakość w gospodarce turystycznej. [w:] Gospodarka turystyczna. Red. naukowa A. Panasiuk. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  • Wiatrak A.P.: Wpływ agroturystyki na zagospodarowanie obszarów wiejskich. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 1996, nr 1.
 11. W przypadku gdy artykuł jest oparty na wynikach badań finansowanych w ramach programów badawczych, autorzy są proszeni o podanie źródła środków.
 12. Autor opublikowanego artykułu przenosi prawa autorskie na wydawcę oraz składa oświadczenie, iż praca nie była publikowana w innym czasopiśmie (oświadczenie 1).
 13. W celu zapobiegania przypadkom występowania ghostwritingoraz guest authorship Autorzy będą przesyłać oświadczenia dotyczące ich wkładu w powstanie publikacji (oświadczenie 2).
 14. Po otrzymaniu recenzji Autor odsyła poprawiony egzemplarz pracy drogą elektroniczną. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a także proponowania zmian i uzupełnień merytorycznych uzgodnionych z autorem.

 

Procedura recenzji

Procedura recenzji artykułów zgłoszonych do czasopisma Turystyka i Rozwój Regionalny jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 1. Redakcja TiRR dokonuje wstępnej oceny merytorycznej i technicznej przesłanych artykułów do recenzji.
 2. Zaakceptowane przez redaktora tematycznego TiRR prace będą przekazywane do recenzji do dwóch niezależnych recenzentów, wraz z zachowaniem zasad anonimowości („double-blind review process”).
 3. Artykuły recenzowane są przez osoby spoza jednostki naukowej afiliowanej przez Autorów.
 4. Redakcja czasopisma ma na uwadze, aby w procedurze recenzowania nie wystąpił konflikt interesów pomiędzy Autorem/Autorami artykułu a recenzentami.
 5. Recenzje mają postać pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu, bądź niedopuszczeniu opracowania do publikacji (formularz recenzji).
 6. Komitet redakcyjny nie przyjmuje opracowań już publikowanych w innych czasopismach lub opracowaniach zwartych, ani opracowań wtórnych.
 7. Artykuły będą przyjmowane do druku w przypadku otrzymania dwóch pozytywnych recenzji.
 8. W przypadku otrzymania dwóch recenzji negatywnych artykuł zostaje odrzucony.
 9. W przypadku uzyskania dwóch skrajnych recenzji powoływany jest trzeci recenzent, dokonujący rozstrzygającej oceny.
 10. Redakcja TiRR podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów w ostatnim numerze TiRR w danym roku oraz na stronie internetowej czasopisma.

Czasopismo jest wydawane w formie papierowej.

Współpracujący recenzenci

Balińska Agata, Brodziński Zbigniew, Daniłowska Alina, Franc-Dąbrowska Justyna, Gołębiewska Barbara, Jaska Ewa, Kisielińska Joanna, Kowalska Iwona, Krzyżanowska Krystyna, Nesterchuk Yuliia, Ozimek Irena, Paliszkiewicz Joanna, Parzonko Anna J., Roman Michał, Sieczko Anna, Sikora Jan, Sikorska-Wolak Izabella, Sokołowa Sofia, Stawicka Ewa, Tracz Henryk, Tranczenko Ludmiła, Werenowska Agnieszka, Wiatrak Andrzej P., Wołoszyn Jan.

 

Kontakt

Redakcja czasopisma „Turystyka i Rozwój Regionalny”
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Polska
e-mail: tirr@sggw.pl

http://old.wne.sggw.pl/czasopisma/turystyka-i-rozwoj-regionalny/

Opublikowane numery

 


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja