photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Problemy Rolnictwa Światowego

Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Problemy Rolnictwa Światowego

Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences

Problems of World Agriculture

nr ISSN 2081-6960

 

Rada Programowa Komitet Redakcyjny Informacje dla autorów Indeksacja w bazach danych Adres do korespondencji Opublikowane numery Lista recenzentów

Informacje o czasopiśmie

W Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie seria Problemy Rolnictwa Światowego publikowane są oryginalne, twórcze prace naukowe zgodne z profilem czasopisma. Czasopismo poświęcone jest problematyce ekonomicznej i społecznej gospodarki rolno-żywnościowej i obszarów wiejskich w aspekcie międzynarodowym.

Szczegółowa tematyka obejmuje zagadnienia:

 • rozwój rynków rolnych i prognozowania ich parametrów,
 • rynku nieruchomości rolnych,
 • międzynarodowego handlu artykułami rolnymi i żywnością,
 • polityki rolnej i żywnościowej w wielu krajach świata, w tym w Polsce na tle Unii Europejskiej,
 • międzynarodowe trendy w konsumpcji żywności, nieżywnościowych produktów agrobiznesu oraz środowiskowych walorów obszarów wiejskich,
 • społecznych aspektów rozwoju wsi i rolnictwa,
 • procesy globalizacji i ich wpływ na gospodarkę żywnościową,
 • interakcji między rolnictwem a środowiskiem naturalnym.
 • ekonomiczne aspekty zarządzania informacją w procesie globalizacji.

Od 1978 roku do 2006 roku Problemy Rolnictwo Światowego były wydawnictwem ciągłym periodycznym. W 2007 zostały przekształcone w Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego i ukazują się jako kwartalnik. Jeden zeszyt w roku wydawany jest tylko w języku angielskim, pozostałe trzy w języku polskim i angielskim. Abstrakty, tytuły tabel i rysunków w tekstach polskich podawane są także po angielsku. Opublikowany artykuł w Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego otrzymuje 13 punktów (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych z dn. 23 grudnia 2015).

Rada Programowa Zeszytów Naukowych
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Problemy Rolnictwa Światowego

 1. Bogdan Klepacki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – przewodniczący,
 2. Jarosław Gołębiewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 3. Wojciech Józwiak, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB,
 4. Timothy Leonard Koehnen, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,
 5. Marek Kłodziński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN,
 6. Ajaya Kumar Mishra, Mizoram University, Aizawl, Indie,
 7. Ludmila Pavlovskaya, State University of Agriculture and Ecology, Żytomierz Ukraina,
 8. Irina Pilvere (Latvia University of Agriculture),
 9. Baiba Rivza (Latvia University of Agriculture),
 10. Evert van der Sluis, South Dakota State University, ST. Zjednoczone A. P.,
 11. Stanisław Urban, Uniwersytet w Zielonej Górze,
 12. Jerzy Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN,
 13. Hans Karl Wytrzens, BOKU- University of Natural Resources and Life Sciences,
 14. Maria Bruna Zolin, Universita di Venezia C’a Foscari, Włochy.

 

Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Problemy Rolnictwa Światowego

 1. dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW – redaktor naczelny,
 2. dr inż. Janusz Majewski – zastępca redaktora naczelnego
 3. prof. dr hab. Michał Sznajder,
 4. dr hab. Joanna Kisielińska, prof. SGGW – redaktor tematyczny (metody ilościowe),
 5. dr hab. Stanisław Stańko, prof. SGGW- redaktor tematyczny (rynki rolne),
 6. dr hab. inż. Jakub Kraciuk – redaktor tematyczny (przekształcenia strukturalne),
 7. dr inż. Elżbieta Kacperska – redaktor tematyczny (handel międzynarodowy),
 8. dr Anna Górska – redaktor tematyczny (rynki kapitałowe i towarowe),
 9. dr Ewa Wasilewska – redaktor statystyczny,
 10. mgr inż. Jan Kiryjow,
 11. mgr Teresa Sawicka – sekretarz,
 12. mgr Agata Cienkusz – redaktor językowy (język polski),
 13. mgr Jacqueline Lescott – redaktor językowy (język angielski).

Informacje dla autorów

 1. W Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego publikowane są oryginalne prace naukowe, zgodne z profilem czasopisma, w języku polskim i angielskim.
 2. Zaakceptowane przez redaktora tematycznego artykuły zostaną przekazane do recenzji do dwóch niezależnych recenzentów z zachowaniem zasad anonimowości („double-blind review proces”). W przypadku artykułów napisanych w języku kongresowym, co najmniej jeden z recenzentów będzie afiliowany w instytucji zagranicznej. Lista recenzentów jest publikowana w zeszytach naukowych.
 3. Recenzja ma formę pisemną kończącą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia lub nie artykułu do publikacji (formularz recenzji – pobierz).
 4. W celu zapobiegania przypadkom „ghostwriting” oraz „guest authorship” autorzy  wypełniają oświadczenia (druk oświadczenia- pobierz).
 5. Autor przesyła do redakcji tekst artykułu przygotowany według wymogów redakcyjnych (wymogi redakcyjne znajdują się na stronie internetowej czasopisma). Autor ponosi odpowiedzialność za treści prezentowane w artykułach.
 6. Pierwotną wersją wydawanego czasopisma naukowego jest wersja papierowa. Elektroniczna wersja jest zamieszczona na stronie internetowej czasopisma.
 7. Autorzy artkułów partycypują w kosztach przygotowania do druku.
 8. Czasopismo jest kwartalnikiem. Każdy artykuł opublikowany w Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego otrzymuje 13 punktów (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych z dn. 23 grudnia 2015).

Przygotowanie artykułów do publikacji:

W celu usprawnienia procedury wydawniczej prosimy o przesłanie artykułów pocztą elektroniczną na adres: problemy_rs@sggw.pl

Wzorzec edytorski jest umieszczony na stronie internetowej czasopisma (formatka artykułu ze zdefiniowanymi stylami). Artykuły powinny być napisane w edytorze Word w języku polskim lub angielskim. Tekst artykułu nie powinien przekraczać 10 stron maszynopisu.

Zalecenia redakcyjne:

 1. Format strony A4, marginesy dolny i górny 5,3 cm, lewy i prawy 4 cm, nagłówek 1,25 cm, stopka 4,3 cm.
 2. Imię i nazwisko autora czcionka Times New Roman, rozmiar 10 pt, pogrubione. Afiliacja autora czcionka 10 pt, odstęp pojedynczy, wyrównanie do lewej. Tytuły i adres elektroniczny autora w przypisie.
 3. Tytuł artykułu (w języku polski i angielskim) czcionka Arial 12 pt pogrubiony, odstęp przed tytułem polskim 24 pt, a po tytule 12 pkt, przed angielskim 0 pkt, po 12 pkt, wyrównanie do lewej.
 4. Obowiązkowe (do 1000 znaków) merytoryczne streszczenie artykułu, polskie (synopsis) i angielskie (abstract) oraz słowa kluczowe. Słowa Synopsis i Abstract (pogrubione), po nich kropka, tekst czcionka 8 pkt, interlinia pojedyncza, wcięcie od lewej i prawej 0,7 cm, odstęp po 12 pkt. Słowa Słowa kluczowe i Key words (pogrubione), po nich dwukropek, tekst czcionka 8 pkt., wcięcie od lewej i prawej 0,7 cm, odstęp po 12 pkt.
 5. Tekst artykułu napisany czcionką Times New Roman rozmiar 10 pkt, interlinia pojedyncza, wyjustowany, wcięcie pierwszego wiersza 0,7 cm.
 6. Tytuły rozdziałów i spisu literatury czcionka Arial 11 pkt, pogrubione, odstęp przed 22 pkt., odstęp po 11 pkt, wyrównanie do lewej.
 7. Tytuły rysunków i tabel podwójne (polskie i angielskie), wyjustowane. Tytuł polski tabel czcionka 8 pkt, interlinia pojedyncza, odstęp przed 12 pkt., odstęp po 4 pkt. Tytuł angielski tabel j.w., ale odstęp przed 0 pkt, po 4 pkt. Źródło tabel i rysunków czcionka 8 pkt., odstęp przed 4 pkt, po 6 pkt.
 8. Tekst tabeli czcionka 8 pkt, interlinia pojedyncza, odstęp przed i po 2 pkt.
 9. Rysunki w kolorach kontrastowych lub ze zróżnicowaną teksturą, bo publikacja będzie czarno-biała. Rysunki w powszechnie stosowanych edytorach i aktywne (podatne na redakcję w ogólnie dostępnym oprogramowaniu). Podpisy rysunków w języku polskim (odstęp przed 6 pkt, odstęp po 4 pkt) i angielskim (odstęp przed 0 pkt, odstęp po 4 pkt), poza tym jak w tabeli.
 10. Przypisy tekst wyjustowany, czcionka 8 pkt., interlinia pojedyncza.
 11. Spis literatury czcionka 8 pkt. interlinia pojedyncza, wysunięcie 0,7 cm. Spis literatury według schematu: nazwisko, inicjały imion [rok]: tytuł, czasopismo, nr, strony. Tytuły czasopism kursywą. W książkach po tytule wydawca i miejsce wydania. W pracach zbiorowych: tytuł. [rok]. Inicjały imion i nazwisko redaktora z zaznaczeniem (red.) itd. Przy powtarzających się w jednym roku publikacjach dodawanie po roku A, B itd.
 12. Odsyłacze do literatury w nawiasach kwadratowych, według schematu [autor rok], a w pozycjach nieautorskich [pierwsze słowo tytułu… rok].
 13. Numery stron w stopce czcionka 11 pkt, wyśrodkowane.

Lista recenzentów Zeszytów Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego

Recenzenci artykułów w 2015 r.:

Łukasz Ambroziak, Tetiana Ivanivna Balanovskа, Paweł Boczar, Magdalena Bodył, Katarzyna Brodzińska, Marcin Bukowski, Barbara Chmielewska, Paweł Chmieliński, Ewa Cieślik, Gieorgij Czerewko, Anatolij Dibrova, Aija Eglite, Krzysztof Firlej, Julia Galchynska, Oksana Mykolayivna     Gavrysh, Grigorios Gikas, Justyna Góral, Jan Górecki, Gregory D. Graff, Gunta Grinberga-Zalite, Kinga Gruziel, Agata Grużewska, Janusz Gudowski, Nataliya Horin, Alina Hyż, Anna Ivolga, Elita Jermolajeva, Elżbieta Kacperska,Ryszard Kata, Oksana Kiforenko, Ewa Kiryluk-Dryjska, Małgorzata Kołodziejczak, Magdalena Kozera, Piotr Kułyk, Elwira Laskowska, Janusz Majewski, Szilvia Majóczki-Katona, Gunita Mazure, Sylwia Michalska, Robert Mroczek, Henrietta Nagy, Bożena Nosecka, Agnieszka Obiedzińska, Vasilios Panagou, Maria Parlińska, Agnieszka Parlińska, Karolina Pawlak, Małgorzata Pawłowska, Modrite Pelse, Barbara Pieńkowska, Arkadiusz Piwowar, Lech Płotkowski, Walenty Poczta, Zdzisław W. Puślecki, Ewa Rosiak, Magdalena Rosińska-Bukowska, Linda Siliņa, Aldona Skarżyńska, Olena Slavkova, Luboš Smutka, Sebastian Stępień, Svetlana Surikova, Miroslav Svatoš, Anna Sytchevnik, Piotr Szajner, Agata Szczukocka, Krystyna Świetlik, Salima Taibi, Karel Tomśik, Anna    Toro-Dunay, Tímea Varró, Mariana Vashchyk, Marek Wigier, Artur Wilczyński, Wioletta Wrzaszcz, Emilia Wysocka-Fijorek, Zofia Wyszkowska, Hans Carl Wytrzens, Krzysztof Zmarlicki, Andra Zvirbule-Berzina.

Recenzenci artykułów w 2014 r.:

Wiktor Adamus, Łukasz Ambroziak, Paweł Boczar, Marcin Bukowski, Vicente M. Castañeda, Georgij Cherevko, Marta Domagalska-Grędys, Hanna Dudek, Krzysztof Firlej, Jan Górecki, Justyna Górna, Gunta Grinberga-Zalite, Renata Grochowska, Janusz Gudowski, Danuta Guzal-Dec, Mariusz Hamulczuk, Alina Hyz, Lilianna Jabłońska, Sebastian Jarzębowski, Michał Jerzak, Elżbieta Kacperska, Sławomir Kalinowski, Zbigniew Karnicki, Małgorzata Kołodziejczak, Dorota Komorowska, Magdalena Kozera, Dorota Kozioł-Kaczorek, Jakub Kraciuk, Julian T. Krzyżanowski, Piotr Kułyk, Emil Kuzebski, Maiga Kuzmetra, Janusz Majewski, Szilvia Majóczki-Katona, Agata Malak-Rawlikowska, Anna Matuszczak, Mariusz Matyka, Gunita Mazure, Grażyna Morkis, Robert Mroczek, Abdoulaye Niang, Grażyna Niewęgłowska, Bożena Nosecka, Agnieszka Obiedzińska, Vasilios Panagou, Theodore Papaelias, Agnieszka Parlińska, Maria Parlińska, Karolina Pawlak, Dorota Piasecka-Kwiatkowska, Robert Pietrzykowski, Irina Pilvere, Arkadiusz Piwowar, Lech Płotkowski, Jerzy Rembeza, Ewa Rosiak, Roma Ryś-Jurek, Linda Siliņa, Aldona Skarżyńska, Tadeusz Sobczyński, Stanisław Stańko, Ewa Stawicka, Olga Stefko, Sebastian Stępień, Alicja Stolarska, Aneta Suchoń, Anna Sytchevnik, Michał Sznajder, Magdalena Śmiglak-Krajewska, Krystyna Świetlik, Salima Taibi, Jerzy Terlikowski, Karel Tomśik, Anna Törő-Dunay, Evert van der Sluis, Artur Wilczyński, Helga Willer, Wioletta Wrzaszcz, Feliks Wysocki, Hans Karl Wytrzens, Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, Jolanta Zieziula, Wojciech Ziętara.

Recenzenci artykułów w 2013 r.:

Piotr Adamczyk, Arkadiusz Artyszak, Agnieszka Bear-Nawrocka, Agnieszka Bezat-Jarzębowska, Alexander Boldak, Marcin Bukowski, Vicente M. Castañeda, Mariusz Chądrzyński, Paweł Chmieliński, Roman Chorób, Marta Domagalska-Grędys, Aija Eglite, Szczepan Figiel, Krzysztof Firlej, Stanisław Gędek, Gunta Grinberga-Zalite, Renata Grochowska, Janusz Gudowski, Danuta Guzal-Dec, Mariusz Hamulczuk, Alina Hyz, Marcin Idzik, Aneta Jarosz-Angowska, Elita Jermolajeva, Aleksandra Jezierska-Thöle, Irena Jędrzejczyk, Małgorzata Juchniewicz, Józef Kania, Barbara Kiełbasa, Sylwia Kierczyńska, Paweł Kobus, Małgorzata Kołodziejczak, Sławomir Kowalczyk, Magdalena Kozera, Jakub Kraciuk, Monika Krukowska, Piotr Kułyk, Mariola Kwasek, Joanna Landmesser, Mariusz Maciejczak, Janusz Majewski, Agata Malak-Rawlikowska, Anna Matuszczak, Ewa Matyjaszczyk, Robert Mroczek, Abdoulaye Niang, Bożena Nosecka, Anna Olszańska, Luiza Ossowska, Joanna Paliszkiewicz, Karolina Pawlak, Modrite Pelse, Robert Pietrzykowski, Irina Pilvere, Arkadiusz Piwowar, Jerzy Rembeza, Włodzimierz Rembisz, Baiba Rivza, Ewa Rosiak, Roma Ryś-Jurek, Adam Sadowski, Katarzyna Smędzik-Ambroży, Stanisław Stańko, Ewa Stawicka, Olga Stefko, Sebastian Stępień, Alicja Stolarska, Piotr Szajner, Iwona Szczepaniak, Magdalena Śmiglak-Krajewska, Joanna Tyszko, Harun Uçak, Evert van der Sluis, Henri Wastermarck, Ludwik Wicki, Marek Wigier, Barbara Wieliczko, Anna Wróbel, Wioletta Wrzaszcz, Wojciech Ziętara

Recenzenci artykułów w 2012 r.:

Piotr Adamczyk, Joanna Baran, Agnieszka Bear-Nawrocka, Agnieszka Borowska, Marcin Bukowski, Mariusz Chądrzyński, Paweł Chmieliński, Wiesława Cieślewicz, Alina Daniłowska, Małgorzata Dolata, Anna Dunay, Krzysztof Firlej, Zbigniew Floriańczyk, Justyna Franc-Dąbrowska, Stanisław Gędek, Mariusz Gospodarowicz, Anna Górska, Renata Grochowska, Janusz Gudowski, Danuta Guzal-Dec, Barbara Hadryjańska, Mariusz Hamulczuk, Alina Hyz, Lilianna Jabłońska, Zdzisław Jakubowski, Aneta Jarosz-Angowska, Karolina Jąder, Małgorzata Juchniewicz, Elżbieta Kacperska, Jarosław Kalinowski, Ewa Kiryluk-Dryjska, Joanna Kisielińska, Tomasz Klusek, Paweł Kobus, Dorota Komorowska, Małgorzata Kosicka-Gębska, Jakub Kraciuk, Julian T. Krzyżanowski, Adam Kupczyk, Andżelika Kuźnar, Mariola Kwasek, Joanna Landmesser, Elwira Laskowska, Anett Lászlok, Magdalena Ligus, Agata Malak-Rawlikowska, Henryk Manteuffel Szoege, Adam Marcysiak, Ewa Matyjaszczyk, Anna Mazurkiewicz-Pizło, Ajaya Kumar Mishra, Robert Mroczek, Bożena Nosecka, Mirosława Marzena Nowak, Luiza Ossowska, Joanna Paliszkiewicz, Maria Parlińska, Andrzej Parzonko, Karolina Pawlak, Joanna Pawłowska-Tyszko, Robert Pietrzykowski, Arkadiusz Piwowar, Wojciech Pizło, Eugeniusz Pudełkiewicz, Jerzy Rembeza, Włodzimierz Rembisz, Ewa Rosiak, Adam Sadowski, Tomasz Siudek, Agnieszka Sobolewska, Stanisław Stańko, Olga Stefko, Alicja Stolarska, Zanna Svarinska, Iwona Szczepaniak, Magdalena Śmiglak-Krajewska, Arkadiusz Świadek, Joanna Tyszko, Monika Utzig, Evert van der Sluis, Adam Wasilewski, Ludwik Wicki, Tomasz Wierzejski, Marek Wigier, Aldona Zawojska.

Recenzenci artykułów w 2011 r.:

Agnieszka Borowska, Alina Daniłowska, Zbigniew Floriańczyk, Anna Górska, Janusz Gudowski, Mariusz Hamulczuk, Jan Hybel, Marcin Idzik, Zdzisław Jakubowski, Elżbieta Kacperska, Joanna Kisielińska, Tomasz Klusek, Paweł Kobus, Dorota Komorowska, Dorota Kozioł-Kaczorek, Jakub Kraciuk, Julian T. Krzyżanowski, Elwira Laskowska, Janusz Majewski, Henryk Manteuffel Szoege, Maria Parlińska, Robert Pietrzykowski, Wojciech Pizło, Włodzimierz Rembisz, Agnieszka Sobolewska, Stanisław Stańko, Alicja Stolarska, Monika Utzig, Ewa Wasilewska, Adam Wasilewski, Marek Wigier, Aldona Zawojska.

Indeksacja w bazach danych

Adres do korespondencji

Redakcja Zeszytów Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

tel.(22) 5934103, 5934102, fax. 5934101

e-mail: problemy_rs@sggw.pl

 

Opublikowane numery

Główną wersją wydawanego czasopisma jest wersja papierowa.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja