photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Projekty naukowe

Międzynarodowe projekty naukowe realizowane na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

CLAIM (7th FP) Supporting the role of the Common agricultural policy in Landscape valorisation: Improving the knowledge base of the contribution of landscape Management to the rural economy.
Wsparcie znaczenia Wspólnej Polityki Rolnej w waloryzacji krajobrazu: poprawa stanu wiedzy na temat roli zarządzania krajobrazem w gospodarce wiejskiej

 • Okres realizacji:  2012-2014
 • źródło finansowania – VII Program Ramowy UE
 • Kierownik projektu w Polsce: Prof. Edward Majewski; Koordynator główny projektu – Davide Viaggi, University Bolognia, Italy.
 • Wykonawcy z WNE: Edward Majewski, Agata Malak-Rawlikowska, Adam Wąs, Paweł Kobus, Piotr Sulewski, Sylwia Małażewska.
 • Współpraca z Wydziałem Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, SGGW.

http://www.claimproject.eu/

Głównym celem projektu jest poprawa stanu wiedzy z zakresu zarządzania krajobrazem po to, aby wspierać efektywne kształtowanie Wspólnej Polityki Rolnej w tym kierunku, a w szczególności dostarczyć wiedzy na temat roli krajobrazu w kreowaniu wartości dodanej dla społeczności terenów wiejskich. CLAIM pomoże zgłębić relacje pomiędzy Wspólną Polityką Rolną, krajobrazem a gospodarką wiejską aby ocenić możliwości wykorzystania krajobrazu we wspieraniu rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich oraz ich konkurencyjności, a także opracować wnioski dla polityki w zakresie możliwych oddziaływań rolnictwa i WPR na zarządzanie krajobrazem.


FADNTOOL (7th FP): Integrating Econometric and Mathematical Programming Models into an Amendable Policy and Market Analysis Tool using FADN Database
Integracja matematycznych i ekonometrycznych modeli do aplikacyjnych narzędzi analiz polityki rolnej i rynkowych z wykorzystaniem danych FADN

 • Okres realizacji:  2011-2014
  źródło finansowania – VII Program Ramowy UE
  Kierownik projektu w Polsce: Prof. Edward Majewski, Adam Wąs; Koordynator główny projektu – Konstadinos Mattas, University of Thessaloniki, Grecja
  Wykonawcy z WNE: Edward Majewski, Adam Wąs, Paweł Kobus

http://www.fadntool.eu/

Podstawowym celem projektu jest rozwój istniejących modeli ekonomicznych wykorzystujących dane europejskiego systemu rachunkowości rolnej FADN i stworzenie zestawu narzędzi modelowania zdolnych do uwzględnienia szerokiego zakresu decyzji produkcyjnych rolników na poziomie pojedynczych gospodarstw, jak również w skali sektora rolnictwa na szczeblach: regionalnym, krajowym oraz całej Unii Europejskiej.
Podstawowe pakiety robocze w projekcie dotyczą następujących zagadnień modelowania:

 • agregacja modeli Supply Response do skali regionalnej, krajowej oraz Unii Europejskiej;
 • rozwój Dual Econometric Model do analiz ekonomicznego zachowania rolników;
 • rozwój modeli optymalizacyjnych gospodarstwa rolniczego w połączeniu z analizą ekonomicznego zachowania rolników i zmian strukturalnych;
 • nowatorskie modele DEA do oceny efektywności gospodarstw i elastyczności czynnika socjo-ekonomicznego;
 • rozwój Dual Econometric Model do analizy wpływu polityk UE na ceny ziemi;
 • zastosowania modeli symulacyjnych do analiz polityki rolnej;
 • rozwój modelu równowagi ogólnej (GTAPMH CGE) i jego zastosowanie do szacowania wpływu zmian polityki rolnej na dochody rolnicze.

Ponadto, w projekcie przewidziano stworzenie interfejsu przyjaznego dla użytkowników, opracowanie materiałów pomocniczych dla użytkowników modeli oraz odpowiednie działania demonstracyjne i upowszechnieniowe.


SANCO: Coordinated European Animal Welfare Network “EUWelNet”

Skoordynowana europejska sieć dobrostanu zwierząt.

 • Okres realizacji:  01.2013- 12.2013
 • źródło finansowania – DG SANCO
 • Kierownik projektu w Polsce: dr inż. Monika Gębska,
 • Koordynator główny projektu Harry Blokhuis, Swedish University of   Agricultural Sciences, Sweden.
 • Wykonawcy z WNE: Monika Gębska

http://www.euwelnet.eu/euwelnet/46194/9/0/80

Celem projektu jest zbadanie przebiegu procesu wdrażania dyrektyw dotyczących dobrostanu zwierząt gospodarskich ze szczególnym uwzględnieniem przepływu informacji i wiedzy.  Badania prowadzone są w 6 krajach EU (Wielka Brytania, Holandia, Hiszpania, Włochy, Polska, Rumunia). Projekt ma na celu zidentyfikowanie istniejących utrudnień („wąskich gardeł”) w procesie wdrażania dyrektyw oraz znalezienie miar pozwalających ułatwić wdrożenie w przyszłości. Wyniki projektu pozwolą na sformułowanie skutecznych strategii wdrażania dyrektyw poświęconych podnoszeniu dobrostanu zwierząt. Równocześnie liczymy na lepsze zrozumienie roli jaką może odegrać w tym zakresie Eurpean Network for Animal Welfare (w ramach powstałej Strategii Dobrostanu Zwierząt).


ISM Project: Interactive Strategic Management Methodology for improvement of agricultural entrepreneurship in Central-Eastern Europe.
Interaktywne metody zarządzania strategicznego dla poprawy przedsiębiorczości w Europie Centralnej i Wschodniej.

 • Okres realizacji:  2011-2013
 • źródło finansowania – Transfer Innowacji, Leonardo da Vinci LLP.
 • Kierownik projektu w Polsce: dr Agata Malak-Rawlikowska; Koordynator główny projektu – dr Agata Malak-Rawlikowska
 • Wykonawcy z WNE: Agata Malak-Rawlikowska, Stefania Czekaj, Monika Gębska.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9622#.Um2mBlMtWuJ

Projekt proponuje dostosowanie, przetestowanie i ocenę metody Interaktywnego Zarządzania Strategicznego, opracowanej przez Instytut LEI przy Uniwersytecie Rolniczym w Wageningen w Holandii, w trzech Państwach Członkowskich UE – Polsce, Litwie i Słowenii. Grupami docelowymi projektu są przedstawiciele rolniczych służb doradczych i trenerzy szkolnictwa zawodowego oraz sami rolnicy i słuchacze zawodowi, którzy będą bezpośrednio korzystać z efektów metody ISM. Głównym celem projektu jest odpowiedź na istniejące potrzeby wspierania przedsiębiorczości oraz umiejętności strategicznego planowania w przedsiębiorstwach rolniczych, kształcenia doradców i nauczycieli zawodu z zakresu zarządzania strategicznego oraz wykorzystania metod wspierających naukę ww. umiejętności i wiedzy w sektorze rolnym.  Projekt jest projektem badawczo-wdrożeniowym.


SANCO: A preparatory action on control posts. Działania przygotowawcze w punktach kontroli

 • Okres realizacji:  2011-2013
 • źródło finansowania – DG SANCO
 • Kierownik projektu w Polsce: dr Monika Gębska,
 • Koordynator główny projektu Kees de Roest, CERPA, Italy.
 • Wykonawcy z WNE: Monika Gębska

http://www.controlpost.eu/joomla

Projekt jest projektem badawczo-wdrożeniowym. Głównym celem projektu jest ocena dobrostanu zwierząt w punktach kontroli autorską metodą opracowaną w ramach projektu oraz polepszenie warunków panujących w wybranych punktach kontroli poprzez ich rozbudowę lub remont. Celem projektu jest także opracowanie i wdrożenie systemu certyfikacji punktów kontroli zwierząt. W wyniku projektu zostanie stworzony protokół pozwalający ocenić dobrostan zwierząt odpoczywających w punktach kontroli i ocenić jakość wyposażenia oraz sposób postępowania  ze zwierzętami. W efekcie projektu  powstanie grupa wysokiej jakości punktów kontroli (HQCP), spełniających wysokie kryteria pod względem dobrostanu zwierząt. Nastąpi także  uruchomienie działającej w całej UE usługi rezerwacji on-line, powiązanej z narzędziem typu e-learning, służącym do prezentacji informacji skierowanych do właścicieli punktów kontroli, weterynarzy, przewoźników oraz innych zainteresowanych na temat praktycznych sposobów poprawy dobrostanu zwierząt transportowanych na duże odległości.


SANCO: A Preparatory Action on Control Posts and Animal Transport Certification
Działania przygotowawcze w punktach kontroli i certyfikacja firm zajmujących się transportem zwierząt.

 • Okres realizacji:  2012 2014
 • źródło finansowania – DG SANCO
 • Kierownik projektu w Polsce: dr inż. Monika Gębska,
 • Koordynator główny projektu Kees de Roest, CERPA, Italy.
 • Wykonawcy z WNE: Monika Gębska

http://www.controlpost.eu/joomla

Projekt jest projektem badawczo-wdrożeniowym, kontynuującym projekt A Preparatory Action on Control Posts z 2012 roku.  Głównym celem projektu jest ocena dobrostanu zwierząt w środkach transportu, autorską metodą opracowaną w ramach projektu oraz polepszenie warunków panujących w wybranych punktach kontroli poprzez ich rozbudowę lub remont. Celem projektu jest także opracowanie i wdrożenie systemu certyfikacji firm transportowych zajmujących się transportem zwierząt.  W wyniku projektu zostanie stworzony protokół pozwalający ocenić dobrostan zwierząt transportowanych na duże odległości. W efekcie projektu  powstanie  także narzędzie  typu e-learning, służące do prezentacji informacji skierowanych do przewoźników na temat praktycznych sposobów poprawy dobrostanu  zwierząt transportowanych na duże odległości oraz sposobu uzyskania certyfikatu.


CAP DAIRY: Evaluation of common agricultural policy measures applied to the dairy sector. Ocena instrumentów WPR w odniesieniu do sektora mlecznego.

 • Okres realizacji:  2010-2011
 • źródło finansowania – DG Agri
 • Kierownik projektu w Polsce: Prof. Edward Majewski,
 • Koordynator główny projektu Dr. Roel Jongeneel, LEI Wageningen, Holandia
 • Wykonawcy z WNE: Edward Majewski, Agata Malak-Rawlikowska, Michał Pietrzak, Piotr Sulewski

http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/dairy/fulltext_en.pdf

Głównym celem projektu jest ocena wpływu instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na europejski rynek mleka w latach 2003-2010.


ECROPOLIS (7th FP): Organic Sensory Information System (OSIS): Documentation of sensory properties through testing and consumer research for the organic industry.
Systemy Informacji Sensorycznej o Produktach Ekologicznych

 • Okres realizacji: 2009-2012
 • źródło finansowania – VII Program Ramowy UE
 • Kierownik projektu w Polsce: dr Sylwia Żakowska -Biemas, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Koordynator główny projektu – Ursula Kretzschmar-Rüger, FiBL, Szwajcaria.
 • Wykonawcy z WNE: Mariusz Maciejczak

http://www.ecropolis.eu/

Głównym celem projektu jest rozwój istniejącego już Systemu Informacji Sensorycznej o Produktach Ekologicznych (Organic Sensory Information System) — bazy wymiany informacji o właściwościach produktów ekologicznych dostępnych na terenie Unii Europejskej. Dystrybutorzy oraz firmy promujące żywność ekologiczną narzekają na brak testów porównujących eko produkty z ich konwencjonalnymi odpowiednikami. Porównywanie właściwości sensorycznych budzi wiele emocji, ale twórcy projektu są przekonani, iż wyniki badań będą przydatne dla przetwórców i handlowców, ukażą bowiem prawdziwe oczekiwania eko — konsumentów. Badania obejmą różne kraje, w tym Polskę. Koordynatorem i pomysłodawcą projektu jest niemiecko-austriacko-szwajcarski Instytut Badań na Rzecz Rolnictwa Ekologicznego (FIBL).


ECONWELFARE (7th FP): Good animal welfare in a socio-economic context: Project to promote insight on the impact for the animal, the production chain and society of upgrading animal welfare standards.
Dobrostan zwierząt w kontekscie socjoekonomicznym: Projekt promujący podwyższanie standartów dobrostanu zwierząt

 • Okres realizacji:  2008-2011
 • źródło finansowania – VII Program Ramowy UE
 • Kierownik projektu w Polsce: Prof. Edward Majewski – lider WP4 (koordynator główny projektu – Hans Spolder, Animal Sciences Group Veehouderij B.V. (WUR-ASG) Holandia)
 • Wykonawcy z WNE: Edward Majewski, Agata Malak-Rawlikowska, Monika Gębska, Adam Wąs

http://www.econwelfare.eu/

W projekcie poddane zostały analizie schematy dobrostanu zwierząt w różnych krajach europejskich. Dla opracowanej listy zmodyfikowanych standardów przeprowadzona została ocena ekonomicznych skutków w różnych ogniwach łańcucha podaży. Wyniki projektu służyć mogą w kształtowaniu polityki UE w zakresie dobrostanu zwierząt, a także stanowić materiał upowszechnieniowy dla rolników, doradztwa rolniczego, organizacji konsumenckich.


DEB-EU: Delivering environmental benefits through entry level agri-environment schemes
Dostarczanie korzyści środowiskowych przez podstawowe program rolno-środowiskowe

 • Okres realizacji:  2011-2012
 • źródło finansowania – Ekspertyza Komisji Europejksiej
 • Kierownik projektu w Polsce: dr inż. Mariusz Maciejczak, Koordynator główny projektu – Clunie Keenleyside,  Institute for the European Environmental Studies, Londyn.
 • Wykonawcy z WNE: Mariusz Maciejczak,

http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/delivering_env_benefits.pdf

Głównym celem projektu jest analiza efektywności oddziaływania na środowisko programów rolno-środowiskowych wdrażanym w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w ramach Planów Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywach finansowych 2000-2006 i 2007-2013. Projekt realizowany przez Institute for the European Environmental Studies z Londynu na indywidualne zlecenie Komisji Europejskiej. SGGW uczestniczy w nim jako podwykonawca do analizy studium przypadku dla Polski.


RECOCA: Reduction of Balic Sea nutrient inputs and cost allocation within the Baltic Sea catchment – RECOCA
Redukcja Dopływu Pierwiastków Biogennych oraz Efektywna Alokacja Kosztów w Krajach Zlewiska Morza Bałtyckiego

Okres realizacji: 2009-2011
źródło finansowania –Era-Net Bonus+
Kierownik projektu w Polsce: dr Adam Wąs. Koordynator główny projektu – Frederick Wolff, Stockholm University, Szwecja.
Wykonawcy z WNE: Adam Wąs, Edward Majewski,

http://www.bonusportal.org/recoca

Celem projektu jest znalezienie najbardziej efektywnych instrumentów służących ograniczeniu spływu substancji biogennych do Morza Bałtyckiego. Oszacowane są funkcje kosztów dla poszczególnych instrumentów w 108 zlewniach Bałtyku. W projekcie zastosowane będą model hydrologiczny SWAT, model gospodarstwa DAISY, model minimalizacji kosztów CSIM. Wskazane zostaną najbardziej efektywne sposoby ograniczenia zanieczyszczeń Bałtyku pierwiastkami biogennymi oraz ich alokacja pomiędzy krajami położonymi nad morzem bałtyckim.


CAPIRE (7th FP): Assessing the multiple Impacts of the Common Agricultural Policy (CAP) on Rural Economies (CAP-IRE), 7 PR
Ocena zróżnicowanego wpływu WPR na gospodarkę obszarów wiejskich

Okres realizacji: 2008-2011
źródło finansowania – VII Program Ramowy UE
Kierownik projektu w Polsce: Prof. Edward Majewski. Koordynator główny projektu – Davide Viaggi, Bologna University
Wykonawcy z WNE: Adam Wąs, Piotr Sulewski, Adam Wąs,

Celem projektu jest opracowanie koncepcji i narzędzi wspomagających określenie przyszłego kształtu WPR na podstawie dokładniejszego zrozumienia długofalowych socjoekonomicznych mechanizmów zmian na obszarach wiejskich. Cele szczegółowe obejmują m.in.:
1)    opracowanie narzędzi służący zrozumieniu skutków WPR i wspomagających podejmowanie przyszłych decyzji odnośnie polityki rolnej,
2)    identyfikacja kluczowych czynników determinujących zmiany w kontekście obszarów wiejskich, relacji i związków pomiędzy nimi oraz  trendów przyszłych zmian na podstawie analizy wybranych regionów,
3)    ocena obecnych i przyszłych skutków WPR i jej reform dla teraźniejszych kierunków rozwoju wybranych regionów.

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ssh/docs/cap-ire-policy-brief_en.pdf


Investment behaviour in conventional and emerging farming systems under different policy scenarios

 • Okres realizacji: 2008-2010
 • źródło finansowania – European Commission (Directorate General Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies)
 • Kierownik projektu w Polsce: dr Piotr Sulewski. Koordynator główny projektu – Davide Viaggi, Bologna University
 • Wykonawcy z WNE: Piotr Sulewski, Edward Majewski, Adam Wąs,

http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC62770.pdf

Celem projektu jest analiza prawdopodobnych zachowań inwestycyjnych rolników w warunkach różnych scenariuszy polityki rolnej. Do realizacji głównych celów badań wykorzystany będzie dynamiczny  model optymalizacyjny gospodarstwa rolniczego. Badaniami objęto gospodarstwa różnych typów produkcyjnych z kilku krajów UE. Wyniki projektu przekazane zostaną Komisji Europejskiej i mogą być wykorzystane dla celów kształtowania polityki rolnej UE.


BIO Intelligence: Environmental impacts of different crop rotations in the European Union (kontrakt 07.0307/2009/SI2.541589/ETU/B1)
Środowiskowe wpływy różnych systemów zmianowania roślin w Unii Europejskiej

 • Okres realizacji: 2009-2010
 • źródło finansowania – DG Environment
 • Kierownik projektu w Polsce: Prof. Edward Majewski. Koordynator główny projektu – Perrine Lavelle, Bio Intelligence Service, Paryż, Francja.
 • Wykonawcy z WNE: Edward Majewski, Adam Wąs

Celem projektu jest dokonanie przeglądu praktyki zmianowania roślin uprawnych w wybranych krajach UE oraz analiza środowiskowych skutków stosowania uproszczonych zmianowa lub monokultur. Badania realizowane są dla DG Environment i mogą być wykorzystane do prac nad nowymi regulacjami dla programów rolno-środowiskowych.

http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/BIO_crop_rotations%20final%20report_rev%20executive%20summary_.pdf


ISAFRUIT (6th FP), Increasing fruit consumption through a trans-disciplinary approach delivering high-quality produce from environmentally friendly, sustainably production methods (Zwiększenie konsumpcji owoców w Europie poprzez zastosowanie międzydyscyplinarnego podejścia, w szczególności obejmującego dostarczanie wysokiej jakości produktów otrzymywanych przy zastosowaniu przyjaznych dla środowiska metod produkcji)
Okres realizacji: 01.01.2006-31.04.2010
źródło finansowania – VI Program Ramowy UE
Kierownik projektu w Polsce: prof. Mieczysław Adamowicz; Koordynator główny projektu: Olle Calleson, Danish Institute of Agricultral Sciences
Wykonawcy z WNE: Mieczysław Adamowicz, Marzena Lemanowicz, Anna Jasiulewicz,  Joanna Rakowska, Magdalena Kraszewska, Agnieszka Bolek

http://www.isafruit.org/Portal/index.php


SEAMLESS (6th FP) System for Environmental and Agricultural Modelling: Linking European  Science and Society

 • Okres realizacji: 2005-2009
 • źródło finansowania – VI Program Ramowy UE
 • Kierownik projektu w Polsce: Prof. Mieczysław Adamowicz, Prof. Edward Majewski (mezzo-Leader).
 • Wykonawcy z WNE: Mieczysław Adamowicz, Joanna Zając, Agnieszka Wojewódzka, Magdalena Józefacka, Justyna Kołyska, Edward Majewski , Adam Wąs,

Celem projektu jest stworzenie zintegrowanej struktury modeli komputerowych (SEAMLES-IF), dzięki której możliwe jest dokonywanie oceny wpływu przyszłych, alternatywnych opcji polityki środowiskowej i rolnej na zrównoważony rozwój Europy.

http://www.seamless-ip.org/


International Visegrad Fund: European Union Public Administration and Development Policies and Variations in V-4 Countries. Administracja publiczna w UE. Rozwój polityk i zróżnicowanie w krajach V4Okres realizacji: 2009-2010

 • źródło finansowania – Visegrad Fund
 • Kierownik projektu w Polsce: prof. dr hab. Maria Parlińska;
 • Koordynator główny projektu: Doc. Juris Dr Eleonora Marisova z
 • Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze
 • Wykonawcy z WNE: Maria Parlińska, Agnieszka Parlińska

.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja