photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zarządzanie Finansami i Rachunkowość

Czasopismo Zarządzanie Finansami i Rachunkowość

ISSN 2300-9683

 

Informacja o czasopiśmie ZFiR

Czasopismo wydawane jest od 2013r. przez Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie jako kwartalnik. W czasopiśmie publikowane są oryginalne, twórcze prace naukowe o tematyce finansów przedsiębiorstw, instytucji finansowych i publicznych oraz systemu informacyjnego rachunkowości finansowej, zarządczej i controllingu. Ponadto publikowane są opracowania interdyscyplinarne, związane z zarządzaniem, ekonomią, logistyką, prawem, agrobiznesem itp., z widoczną jednak dominacją finansowych, ewidencyjnych i informacyjnych aspektów zarządczych. Opracowania wydawane są w języku polskim i angielskim. Czasopismo ZFiR znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych (lista MNiSzW z 23.12.2015) z liczbą pkt. 6.

Rada Naukowa

 1. Prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – przewodniczący (Polska)
 2. Prof. dr Agnes Csiszarik-Kocsir, Óbuda University (Węgry)
 3. Prof. dr hab. Anatolii Chupis, Sumy National Agrarian University (Ukraina)
 4. Prof.  Carlo Giannetto, University of Messina (Włochy)
 5. Prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Polska)
 6. Prof. Maurizio Lanfranchi, University of Messina (Włochy)
 7. Prof. William Meyer, Agricultural and Applied Economics of Missouri State University (Stany Zjednoczone)
 8. Prof. dr Baiba Rivza, Latvia University of Agriculture (Łotwa)
 9. Prof. dr hab. Henryk Runowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Polska)
 10. Dr hab. Judit Sági, Budapest Business School (Węgry)
 11. Prof. dr Peter Schuster, Schmalkalden University of Applied Sciences (Niemcy)
 12. Prof. dr hab. Maria Sierpińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Polska)
 13. Prof. dr Mario Strassberger, Zittau/Goerlitz University of Applied Sciences (Niemcy)
 14. Dr hab. Nataliia Vasilievska, National Agricultural Univeristy of Ukraine (Ukraina)
 15. Prof. dr hab. Valeriy Zhuk, the National Academy of Agricultural Sciences (Ukraina)
 16. Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński (Polska)

Komitet Redakcyjny

 1. Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. nadzw. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Redaktor Naczelny,
 2. Dr Magdalena Mądra-Sawicka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – zastępca Redaktora Naczelnego,
 3. Dr Magdalena Mądra-Sawicka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – redaktor tematyczny (finanse),
 4. Dr Grażyna Rembielak-Vitchev, University of Salford, Wielka Brytania – redaktor tematyczny (ekonomia),
 5. Dr Kevin Rowles, University of Huddersfield, Wielka Brytania – redaktor tematyczny (rachunkowość),
 6. Dr Marzena Ganc, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – redaktor tematyczny (rachunkowość),
 7. Dr hab. Tomasz Siudek, prof. nadzw. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – redaktor tematyczny (bankowość),
 8. Dr hab. Joanna Kisielińska, prof. nadzw. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – redaktor statystyczny,
 9. Dr Adam Sułkowski, Babson College, Stany Zjednoczone – redaktor językowy, język angielski,
 10. Agata Cienkusz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – redaktor językowy, język polski.

 Informacje dla autorów

 1. Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji niepublikowane wcześniej teksty poświęcone problematyce ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki z zakresu finansów i rachunkowości.
 2. Artykuły należy przesłać w wersji elektronicznej (dokument MS Word) na adres e-mail Redakcji: zfir@sggw.pl (formatka artykułu)
 3. Artykuł powinien zawierać w języku polskim i angielskim: tytuł, słowa kluczowe oraz streszczenie (w języku angielskim abstract).
 4. Redakcja czasopisma przyjmuje artykuły napisane w języku angielskim.
 5. Streszczenie zarówno w języku polskim, jak i  w języku angielskim nie powinno być krótsze niż 5 wierszy i nie dłuższe niż 15 wierszy.
 6. Artykuł powinien być podzielony na nienumerowane rozdziały.
 7. W strukturze pracy należy wyodrębnić: wstęp, metody badań, wyniki badań, wnioski oraz spis literatury.
 8. Odwołania w tekście do pozycji literaturowych powinny zawierać nazwisko autora, rok wydania podany w wykazie literatury, bez przecinka i w nawiasie kwadratowym wraz z numerem strony, np. [Nazwisko rok, s. 5].
 9. Alfabetyczny wykaz literatury musi zawierać: nazwiska wszystkich autorów, pierwsze litery imion, rok wydania (jeżeli powołujemy się na więcej publikacji danego autora w tym samym roku wtedy należy numerować je dodając do roku: a,b,c) i po dwukropku tytuł publikacji, wydawnictwo lub nazwę czasopisma, numer woluminu oraz numery stron.
  Przykład:
  Nazwisko I. rok: Tytuł. Wydawnictwo, Miasto.
  Nazwisko I. rok: Tytuł. Czasopismo, nr X, s. XX-XX.
  Nazwisko I. rok: Tytuł. I. Nazwisko (red.), Wydawnictwo, Miasto, s. XX-XX.
 10. Artykuł należy przygotować w formacie A4. Marginesy: góra 5,0 cm, dół 5,7 cm, lewy  4,0 cm, prawy 4,0 cm. Obowiązuje wyrównanie obustronne.
 11. Artykuł powinien być przygotowany zgodnie z wymogami zamieszczonym na stronie internetowej czasopisma.
 12. Objętość prac nie może przekraczać 10-12 stron wraz z tabelami i załącznikami graficznymi.
 13. Rysunki i zdjęcia zostaną wydrukowane w wersji czarno-białej, co należy uwzględnić podczas przygotowywania materiałów.
 14. W przypadku gdy artykuł jest oparty na wynikach badań finansowanych w ramach programów badawczych, autorzy są proszeni o podanie źródła środków.
 15. Autor opublikowanego artykułu przenosi prawa autorskie na wydawcę oraz składa oświadczenie, iż praca nie była publikowana w innym czasopiśmie (oświadczenie 1).
 16. W celu zapobiegania przypadkom występowania ghostwriting oraz guest authorship, Autorzy będą przesyłać oświadczenia dotyczące ich wkładu w powstanie publikacji (oświadczenie 2).
 17. Koszt publikacji – 400 zł + VAT (fakturę wystawia Czasopismo po otrzymaniu pozytywnych recenzji i przyjęcie artykułu do publikacji).

Procedura recenzji

Procedura recenzji artykułów zgłoszonych do Czasopisma Zarządzanie Finansami i Rachunkowości jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 1. Redakcja zeszytów naukowych ZFiR dokonuje wstępnej oceny merytorycznej i technicznej przesłanych artykułów do recenzji.
 2. Zaakceptowane przez redaktora tematycznego ZFiR prace będą przekazywane do recenzji do dwóch niezależnych recenzentów, wraz z zachowaniem zasad anonimowości („double-blind review process”).
 3. Przesłane artykuły są recenzowane przez osoby spoza jednostki macierzystej instytucji naukowej Autorów.
 4. Redakcja czasopisma dba, aby w procedurze recenzowania nie wystąpił konflikt interesów pomiędzy Autorem/Autorami artykułu, a recenzentami.
 5. Recenzje mają postać pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu, bądź niedopuszczeniu opracowania do publikacji. (wzór recenzji)
 6. Komitet redakcyjny nie przyjmuje opracowań już publikowanych w innych czasopismach lub opracowaniach zwartych, ani opracowań wtórnych.
 7. Artykuły będą przyjmowane do druku w przypadku otrzymania dwóch pozytywnych recenzji.
 8. Redakcja Czasopisma ZFiR podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów, w ostatnim numerze ZFiR w danym roku oraz na stronie internetowej Czasopisma.

 

Adres do korespondencji

Redakcja czasopisma
„Zarządzanie Finansami i Rachunkowość”
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Polska
e-mail: zfir@sggw.pl, magdalena_madra@sggw.pl

 

Opublikowane numery

Czasopismo jest wydawane w formie papierowej.

 

Czasopismo jest indeksowane w bazach danych:

BazEkon (http://bazekon.icm.edu.pl/)

PBN – Polska Bibliografia Naukowa (https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/50309)

Arianta – naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne

http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=4647

Central and Eastern European Online Library https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1428

 

 


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja