photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


KLASTER INNOWACJI W AGROBIZNESIE

KLASTER INNOWACJI W AGROBIZNESIE

Tytuł projektu: Klaster Innowacji w Agrobiznesie

Nazwa Beneficjenta: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Całkowita wartość projektu: 2 554 624,28 zł

Kwota dofinansowania: 2 171 430,63 złProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazovia.eu

Opis projektu

Stworzony w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie projekt pt. ”Klaster Innowacji w Agrobiznesie” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (Priorytet I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym).

Głównym celem Projektu jest transfer wiedzy do szeroko pojętego biznesu (science to business – S2B), zwiększenie efektywności transferu technologii i wiedzy pomiędzy uczestnikami Klastra, a w rezultacie wzrost potencjału innowacyjnego Mazowsza.

Przedmiotem projektu jest utworzenie powiązania korporacyjnego o znaczeniu regionalnym funkcjonującego w obrębie szeroko rozumianej branży Agrobiznesu. Zainicjowanie współpracy w ramach Klastra będzie miało na celu stworzenie sprawnego narzędzia polityki rozwoju, podnoszącego poziom innowacyjności i konkurencyjności mazowieckich przedsiębiorstw. Analizowany projekt początkowo jednoczyć będzie w działaniach uczelnię wyższą stanowiącą zaplecze naukowe projektu (SGGW), instytucje otoczenia biznesu (2 organizacje branżowe) i przedsiębiorstwa (7 firm), a w dalszym etapie również inne firmy z branży agrobiznesu z terenu województwa mazowieckiego.

W efekcie realizacji projektu powstanie internetowa platforma Innowacji w Agrobiznesie, dostarczająca informacji, umożliwiająca nawiązywanie współpracy i realizację wspólnych inicjatyw innowacyjnych. W ramach platformy, za pośrednictwem sieci Internet świadczonych będzie 5 nowych, innowacyjnych usług. Przedsiębiorcy skupieni w Klastrze uzyskają możliwość korzystania z nich nieodpłatnie.

Dodatkowo Klaster będzie świadczył usługi doradczo-konsultacyjne dla branży agrobiznesu z terenu województwa mazowieckiego.

Dane dla interesariuszy:

Klaster Innowacji w Agrobiznesie

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa
Tel: 0048 (22)5934253, 0048 (22)5934254

e-mail: klaster@sggw.pl

http://klaster.sggw.pl/

 

Usługi będą świadczone w ramach dwóch modułów:

1. Food Safety:

 • Supply Chain Management (Traceability, Workflow Management) – Platforma online do zarządzania łańcuchem dostaw.
 • Doradztwo online w zakresie zarządzania jakością (Zarządzanie Jakością, Bezpieczeństwo żywnościowe, Higiena, Prawo żywnościowe, Międzynarodowe prawo transportowe / Logistyka / Pakowanie / Znakowanie Prawo).

2. Food Professional:

 • E-learning (Zdefiniowane Szkolenia) – usługa szkoleń online. Na internetowej platformie e-learningowej zostanie uruchomiony zestaw szkoleń z zakresu Zarządzania łańcuchem dostaw, Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwa żywnościowego, Higieny, Prawa żywnościowego, Międzynarodowego prawa transportowego / Logistyki / Pakowania / Znakowania żywności itd..
 • Spotkania pomysłodawców i inwestorów (giełda pomysłów) – usługa umożliwiająca wymianę informacji i pozyskiwanie inwestorów dla realizowanych wspólnie projektów. Na platformie internetowej członkowie Klastra oraz podmioty zapewniające finansowanie będą mogły udostępniać swoje projekty i pomysły i poszukiwać dla nich finansowania.
 • Grupy robocze (grupy projektowe, podejmujące konkretne działania w ramach określonego projektu) – usługa umożliwiająca organizację wspólnej pracy członkom Klastra. Tworzenie zespołów wspólnie realizujących projekt online.

Usługi takie nie są obecnie oferowane przez żadne porozumienie kooperacyjne o podobnym charakterze w regionie, ani w Polsce. Również oferta komercyjna dostępna na rynku jest w tym zakresie mocno ograniczona. Brak jest oferty o porównywalnej skali i zakresie.
Należy uznać stworzony zestaw usług za innowację produktową o skali regionalnej a nawet krajowej. Całość rozwiązań zostanie oparta na najnowszych komponentach i technologiach w zakresie tworzenia oprogramowania. Wszystkie moduły platformy zostaną zintegrowane w ramach jednego portalu. Architektura IT rozwiązania stworzonego w projekcie będzie miała charakter innowacji procesowej. Przewidziano wykorzystanie 5 nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych. W wyniku realizacji projektu sposób świadczenia usług przez Klaster uzyska charakter S2B (Science to Business).

Członkowie Klastra

Przedstawiamy Państwu firmy i organizacje tworzące „Klaster Innowacji w Agrobiznesie”:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Spożywczy” z siedzibą w Warszawie,
 • Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz z siedzibą w Warszawie
 • P.P.H „EWA-BIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
 • Logopak East Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
 • FreshMazovia. Com Spółka Jawna Maciej Majewski z siedzibą w Warce,
 • AGROVATIVE – Marcin Lis z siedzibą w Lasopole,
 • Tomasz Marsz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Marsz Consult – Tomasz Marsz”,
 • BOC Information Technologies Consulting Sp. z.o.o., z siedzibą w Warszawie,
 • Krzysztof Młynarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ekorynki.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest najstarszą rolniczą szkołą wyższą w Polsce i czwartą tego typu uczelnią w Europie. Jej początki sięgają 1816 r. i są związane z utworzeniem Instytutu Agronomicznego w Marymoncie. SGGW jest uczelnią nowoczesną, kształcącą młodzież na studiach I i II stopnia, studiach Doktoranckich oraz Podyplomowych. W skład SGGW wchodzi 13 Wydziałów oraz pięć Studiów Międzywydziałowych. W roku 2012/2013 SGGW oferuje 31 kierunków studiów na studiach stacjonarnych, w tym 26 kierunków na studiach niestacjonarnych. Misją Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego jest służenie rozwojowi gospodarczemu i intelektualnemu polskiego społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i szeroko rozumianego środowiska naturalnego. Podstawą sukcesów Uczelni są wartości takie jak: profesjonalizm, dbałość o jakość, pracowitość oraz innowacyjność.

http://www.sggw.pl/

Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Spożywczy” z siedzibą w Warszawie

Krajowa Izba Gospodarcza “Przemysł Spożywczy” powstała 5 kwietnia 2003 roku w Warszawie. Jej utworzenie zainspirowane zostało przez członków Polskiego Stowarzyszenia Napojowego, które od kilku lat zajmowało się problematyką dostosowania polskiego prawa żywnościowego do regulacji prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej. Izba zrzesza firmy zajmujące się produkcją żywności i jej dystrybucją, a także firmy pracujące dla gospodarki żywnościowej, będąc tym samym organizacją wielobranżową. Aby służyć swoim członkom pomocą i wsparciem Krajowa Izba Gospodarcza “Przemysł Spożywczy” utrzymuje stały kontakt z: Komisjami Parlamentarnymi, Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Ministerstwem Zdrowia, Państwowym Zakładem Higieny, Instytutem Żywności i Żywienia,  Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Środowiska, oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

http://kig-ps.eu/

Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz z siedzibą w Warszawie

Izba Zbożowo-Paszowa funkcjonuje od 1997 roku w oparciu o Rejestr Przedsiębiorców i Rejestr Stowarzyszeń i Organizacji Społecznych i Zawodowych pod równoległą nazwą Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz. Izba liczy około 90 firm członkowskich i prezentuje średnio ok. 60%-70% potencjału polskiego rynku zbożowo-paszowego. Misją Izby jest: reprezentowanie i ochrona interesów członków Izby w kraju i zagranicą, oddziaływanie na tworzenie i nowelizację przepisów branżowych, podnoszenie poziomu doskonalenia zawodowego, technicznego oraz ekonomicznego, prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej, tworzenie zespołów doradczych i komisji ekspertów oraz współpraca z centralnymi i terenowymi organami administracji państwowej i organizacjami społeczno-zawodowymi.

http://acn.waw.pl/grain/

P.P.H „EWA-BIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Firma Ewa-Bis została założona w 1987 roku w Warszawie. Do aktualnej oferty firmy należą: systemy pakowania, przemysłowe terminale radiowe, drukarki etykiet samoprzylepnych, przemysłowe terminale radiowe, oprogramowanie do zarządzania magazynem, pochłaniacze zanieczyszczeń do laserów oraz drukarek ink-jet, wizyjne systemy kontroli, systemy polimerowe do napraw, regeneracji i zabezpieczeń, specjalne środki smarne oraz sprzedaż słomek do napojów. Ponadto “Ewa-Bis” prowadzi także kompleksową obsługę techniczno-informacyjną, która obejmuje: doradztwo techniczne i szkolenie, prezentacje i instalacje sprzętu, sprzedaż materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, prowadzenie projektów z zakresu automatyki przemysłowej oraz doradztwo i pośrednictwo w zakresie rozwiązań w logistyce.

http://www.ewabis.com.pl/

Logopak East Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie


Firma Logopak to wiodący producent systemów drukująco-etykietujących, integrator systemów logistycznych. Firma Logopak Systeme została utworzona w roku 1978 i zatrudnia dziś ponad 250 pracowników. Obok głównego zakładu w Hartenholm w okolicach Hamburga, Logopak Systeme reprezentowana jest przez swoje przedstawicielstwa w Düsseldorfie Wimsheim oraz w krajach europejskich: w Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Szwecji, Danii oraz w Polsce. Rozwój i produkcja wszystkich podzespołów dla systemów etykietujących firmy Logopak realizowana jest w fabryce Hartenholm (Hamburg). Rozwój oprogramowania jak również aplikacji dedykowanych dla klienta odbywa się we własnym dziale rozwoju dla oprogramowania i urządzeń. Ponadto doradztwo oraz dystrybucja etykiet taśm TTR bazuje na własnym laboratorium badawczym ze specjalistami w zakresie kontroli druku i materiału.

http://www.logopak.com/

FreshMazovia. com Spółka Jawna Maciej Majewski z siedzibą w Warce


FreshMazovia.com jest to firma doradcza wyspecjalizowana w branży rolno-spożywczej. Główna działalność naszej firmy to doradztwo w zakresie systemów jakości żywności i doradztwo produkcyjne dla producentów owoców i warzyw. Polityka firmy to zapewnienie kompleksowej obsługi klientów pod względem doradczym, dlatego została nawiązana współpraca z innymi niezależnymi firmami doradczymi. Dzięki współpracy z takim firmami jak Boguta Euro Consulting i Anex doradztwo rolnicze FreshMazovia zapewnia pełną obsługę dla nowo powstających i już istniejących grup producentów. Natomiast dzięki współpracy z firmą Soska Konsulting jest zapewnione doradztwo dla producentów owoców na najwyższym poziomie.

http://freshmazovia.com/

AGROVATIVE – Marcin Lis z siedzibą w Lasopole

Firma Agrovative jest agrokomunikatorem branżowym, zajmującym się oprogramowaniem FreshManager (www.freshmanager.pl), internetową wyszukiwarką środków ochrony roślin (www.ochronaroslin.agro.pl), elektronicznymi urządzeniami służącymi do pomiaru warunków atmosferycznych (www.stacjemeteo.pl) oraz internetową bazą danych gospodarstw sadowniczych, firm handlowych oraz innych firm branży sadowniczej (www.sadownicy.pl).

http://www.agrovative.pl/

Tomasz Marsz prowadzący działalność gospodarczą „Marsz Consult – Tomasz Mars”

Tomasz Marsz prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą “Marsz Consult – Tomasz Marsz” i należy do członków Stowarzyszeń zrzeszonych w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości o nr licencji zawodowej – 14970.
http://www.pfrn.pl/posrednik/3469

 

BOC Information Technologies Consulting Sp. z.o.o., z siedzibą w Warszawie

BOC Information Technologies Consulting (BOC ITC) została założona w 1995 roku w Wiedniu przez prof. dr Dimitrisa Karagiannisa jako spin off grupy Business Process Management Systems (BPMS) powstałej na wydziale Knowledge Engineering Uniwersytetu Wiedeńskiego. Ekspansja na rynek niemiecki zaowocowała założeniem oddziału firmy BOC w Berlinie w 1996. Inne oddziały powstały także Madrycie (1997), Dublinie (1998), Atenach (1999), Warszawie (2002) oraz w Winterthur (2009). W 2005 roku w Wiedniu powstała Spółka Akcyjna BOC Information Technologies Consulting AG. Stworzyła podstawy do dynamicznego rozwoju Grupy BOC na międzynarodowych rynkach w obszarze usług doradczych i rozwoju oprogramowania. Do kluczowych kompetencji należy zarządzanie strategią i wydajnością, zarządzanie procesami biznesowymi i łańcuchem dostaw, zarządzanie IT, a w szczególności zarządzanie architekturą korporacyjną oraz usługami IT.

http://www.boc-group.com/pl/

Krzysztof Młynarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ekorynki.pl

 

Ekorynki.pl funkcjonuje jako jednoosobowa działalność gospodarcza od 2008 roku. Od początku istnienia firmy głównym obszarem działalności jest dynamicznie rozwijający się rynek energii odnawialnej oraz zrównoważonych inwestycji. Ekorynki.pl oferuje usługi w obszarach: doradztwa w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych; przygotowanie projektów do wymagań stawianych przez instytucje finansowe; opracowanie biznes planów, oraz studiów wykonalności projektów; doradztwo w zakresie wykorzystania instrumentów rynkowych do zarządzania ryzykiem finansowym; projekty szkoleniowe z zakresu finansów i zarządzania ryzykiem.

http://ekorynki.pl/

Zespół badawczy

– Prof. dr hab. Henryk Runowski – Kierownik Projektu
– Dr inż. Sebastian Jarzębowski – Asystent kierownika projektu ds. merytorycznych

Badania

Raport z badania 1 – “Analiza potrzeb agrobiznesu na Mazowszu”

Celem badania jest analiza sytuacji sektora Agrobiznesu na Mazowszu w kontekście potencjalnych szans rozwoju klastrów. Badanie dotyczy funkcjonowania przedsiębiorstw branży agrobiznesu, ich sytuacji inwestycyjnej, a także poziomu innowacyjności firm. Pozwoli ono także zidentyfikować bariery i stworzyć narzędzia stymulacji współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, nauką i władzami publicznymi. Badanie dotyczy również opinii przedsiębiorców o inicjatywie klastrowej w kontekście funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak również kwestii potencjalnego uczestnictwa w Klastrze.

Aktualności

1) Informacje dot. przeprowadzanych badań

Ankieta – “Sytuacja ekonomiczna w branży agrobiznesu na terenie Mazowsza w kontekście potencjalnych szans rozwoju klastrów”.
Link do ankiety (ankietka.pl)

2) Relacje w mediach o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu “Klaster innowacji w Agrobiznesie”, pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych:
„Bezpieczna Żywność – Innowacyjne Rozwiązania w Agrobiznesie”

Coraz świadomiej wybieramy produkty żywnościowe. Mimo to wciąż trudno ustrzec się przed nieprofesjonalnym podejściem niektórych przedsiębiorców czy dostawców. Aby usługi dotyczące żywności były na wyższym poziomie, a nasze bezpieczeństwo rosło, SGGW uruchamia projekt, który pozwoli m.in. na śledzenie towaru od producenta, przez dostawców po odbiorcę. Dzięki 2,17 mln zł dotacji z UE powstanie klaster spinający wiedzę i doświadczenie agrobiznesowe. Umowę w tej sprawie podpisali w poniedziałek marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski i rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. dr hab. Alojzy Szymański. (więcej…)
http://mazowia.eu/media-wydarzenia/bezpieczna-zywnosc-innowacyjne-rozwiazania-w-agrobiznesie2.html

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – SGGW:
„SGGW: Innowacyjność w Agrobiznesie”

 

Rektor uczelni prof. dr hab. Alojzy Szymański, podpisując dokument powołujący klaster, powiedział: „Jest to bardzo ważny dzień w życiu naszej uczelni. Podpisanie tej umowy to potwierdzenie osiągnięć SGGW. To początek tworzonego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Centrum Współpracy z Gospodarką. Zadaniem tej specjalnej jednostki ogólnouczelnianej będzie transfer wiedzy do gospodarki, transfer osiągnięć naukowych bezpośrednio do przedsiębiorstw. Taki sposób przekazywania osiągnięć szkół wyższych do praktyki, to jeden z podstawowych celów działalności uczelni.„ (więcej…)

http://www.sggw.pl/2012/03/12/sggw-innowacyjnosc-w-agrobiznesie/

 


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja